Voor alle offertes, verkopen en leveringen van producten van Lucht & Ventilatie B.V. gelden uitsluitend deze verkoopvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lucht & Ventilatie B.V. en de Koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 1. 1. Algemeen
 • Lucht & Ventilatie B.V. heeft een ruime voorraad. Daarnaast worden door u bestelde artikelen speciaal in opdracht voor u gefabriceerd.
 • Een inkoopopdracht verstrekt aan Lucht & Ventilatie B.V. is blindend.
 • Lucht & Ventilatie B.V. neemt bestelde goederen niet  retour.
 • Bij annulering van de inkoopopdracht zijn kosten verbonden, hoogte hiervan gaat in overleg met Lucht & Ventilatie B.V.
 • Bij opdrachten > € 500,00 netto excl. BTW kan een kredietlimiet worden aangevraagd.
 • Als de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan Lucht & Ventilatie B.V. nadere zekerheid verlangen, bij het ontbreken daarvan kan de opdracht worden opgeschort.
 • De zekerheid kan bestaan uit een bankgarantie of een vooruitbetaling bij opdracht van tenminste 50% van de netto opdracht.
 • De verkoper of zijn toeleverancier behouden zich het recht voor de uitvoering van de componenten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De goederen dienen door de koper na aflevering opgeslagen te worden in een droge schone gesloten ruimte in de originele verpakking om beschadigingen te voorkomen tevens dienen de goederen na levering tegen alle risico’s verzekerd te zijn.
 1. 2. Aanbiedingen, prijzen en documentatie
 • Alle offertes en aanbiedingen van Lucht & Ventilatie B.V. zijn vrijblijvend tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd in de offerte.
 • Offertes zijn maximaal 3 maanden geldig tenzij er door Lucht & Ventilatie B.V. een andere geldigheidstermijn is genoemd.
 • Offerte vervalt als het product zoals genoemd in de offerte tussentijds niet meer beschikbaar of leverbaar is.
 • Lucht & Ventilatie B.V. kan niet aan zijn offerte gehouden worden als de koper redelijkerwijs begrijpt dat deze offerte een vergissing of verschrijving bevat.
 • Genoemde stuksprijzen zijn in Euro’s, inclusief verpakking en exclusief BTW, exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en administratiekosten.
 • Lucht & Ventilatie B.V. is niet verplicht wanneer slechts een deel van de offerte in opdracht komt deze te leveren tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Indien Lucht & Ventilatie B.V. met de koper een vaste prijs overeenkomt is Lucht & Ventilatie B.V. te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de koper hierdoor gerechtigd is de koopovereenkomst te ontbinden. Dit wanneer de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting vanuit de wet- en regelgeving dan wel een onvoorziene stijging in prijs van grondstoffen, lonen etc. welke met het aangaan van de koopovereenkomst niet te voorzien waren.
 • Genoemde prijzen en kortingen in offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • In de koopprijzen zijn kosten van montage en in bedrijf stelling niet berekend. De goede werkwijze kan alleen gegarandeerd worden als de installatie volgens de voorschriften van de desbetreffende fabrikant geschiedt en de diverse instellingen voor de selectie van de componenten aangehouden worden.
 • Kosten van eventuele keuringen, inspecties of opleveringen zijn voor rekening van de koper.

 

 1. 3. Leveringstermijnen, overmacht, uitvoering en wijzigingen
 • Order- / verzendkosten, standaard, mits anders aangegeven:

*Gratis afhalen in het magazijn in Kaatsheuvel

*Leveringen < € 1.000,- netto / € 12,50 netto excl. BTW per order, per (deel)levering / België € 25,- per order, per (deel)levering, overige landen op aanvraag.

*Kanalen (lengte 3 meter) en palletleveringen < € 1.000 netto / € 45,-  netto excl. BTW per order, per (deel)levering / België € 75,- per order, per (deel)levering, overige landen op aanvraag.

*Leveringen > € 1.000,- netto / verzend-/orderkosten inclusief per order, per (deel)levering.

 • Additionele voorwaarden gesteld in offertes prevaleren boven voorwaarden in dit document.
 • De totale levering van een inkoopopdracht geschiedt in een minimaal aantal (deel)leveringen.
 • De levertijd bedraagt in de regel 1-4 werkweken na ontvangst van de opdracht en na accordering van uw kredietlimiet door onze Kredietverzekeraar, indien van toepassing.
 • Een al dan niet schriftelijk overeengekomen levertijd gaat in op de volgende tijdstippen:

-De dag dat Lucht & Ventilatie B.V. alle benodigde schriftelijke informatie heeft ontvangen voor het correct uitvoeren van de opdracht.

-De dag dat Lucht & Ventilatie B.V. het bedrag heeft ontvangen van de koper,  wanneer er  een vooruitbetaling gedaan dient te worden.

-De dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

 • Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Er kan geen enkel recht aan de levertijden worden ontleend.
 • Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade als wij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan onze verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen wegens overmacht.
 • Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee wij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in ons bedrijf.
 • Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan wij afhankelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst niet aan de contractuele verplichtingen richting ons voldoet, tenzij zulks aan ons verwijtbaar is.
 • In geval van overmacht hebben wij het recht om de termijn van aflevering en / of oplevering te veranderen en indien aflevering en / of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
 • De levering geschiedt Franco werk in de Nederland (uitgezonderd de Waddeneilanden) met normaal vervoer in deugdelijke verpakking aan het door partijen overeengekomen verzendadres, niet afgeladen in één zending.
 • De koper dient zelf voor het horizontale en verticale transport zorg te dragen, kosten hiervoor zijn voor koper.
 • Incidentele kosten zoals wachturen van de transporteur, veroorzaakt door de ontvanger van de goederen, tolheffingen, bijzonder transport, binnenstad-toeslagen etc. zijn voor rekening van de koper.
 • Lucht & Ventilatie B.V. bepaalt de wijze van vervoer, ook voor niet-Franco leveringen. Indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen zal Lucht & Ventilatie B.V. het recht hebben om de gemaakte kosten m.b.t. de weigering aan de koper door te belasten.
 • Speciale wensen met betrekking tot de samenstelling van eventuele deelleveringen kunnen alleen na onderling akkoord worden verstrekt.
 • Bijzondere wensen t.a.v. de verpakking of vervoer (b.v. maximale palletafmetingen, max. gewicht, laadklep etc.) dienen door de besteller voor de opdracht te worden medegedeeld; dit kan eventueel meerkosten ten gevolge hebben.
 • Lucht & Ventilatie B.V. heeft het recht goederen, die gereed zijn, maar niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan en betaling te verlangen als had de levering wel plaatsgevonden.
 • Geleverde goederen blijven eigendom van Lucht & Ventilatie B.V. tot aan alle betalingsverplichtingen door de koper is voldaan.

 

 • 4. Betaling
 • Lucht & Ventilatie B.V. levert op factuurbasis.
 • Standaard betalingstermijn: 30 dagen na datum van levering.
 • Bij een gewenste betalingstermijn van 60 dagen bedraagt de netto opslag 3%.
 • Bij een gewenste betalingstermijn van 90 dagen bedraagt de netto opslag 7%
 • Aan consumenten wordt geen krediet verleend. Facturatie geschiedt bij consumenten voorafgaand aan levering. Levering nà ontvangst betaling.
 • Betaling bij opdrachten < € 5.000,00 netto excl. BTW geschiedt in één termijn.
 • Betaling bij opdrachten > € 5.000,00 netto excl. BTW vindt plaats (mits anders aangegeven) in 3 termijnen, te weten:
 • 20% direct bij opdracht met 8 dagen betalingstermijn, bestelling wordt na ontvangst betaling in behandeling genomen.
 • 30% direct bij opdracht met 30 dagen betalingstermijn, uiterlijk een week voor levering.
 • 50% nadat producten (ook bij deellevering) en zijn verzonden met 30 dagen betalingstermijn.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden zonder korting, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd.
 • Als de betalingstermijn wordt overschreden zal de volledige vordering ter incasso worden overgedragen.
 • Als de koper niet binnen de overeengekomen termijn(en) betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de Lucht & VentilatieV. het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 2% boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens op alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De daaraan verbonden incassokosten worden aan de koper in rekening gebracht met een minimum van 10% van de koopsom.
 1. 5. Garanties
 • Lucht & Ventilatie B.V. te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering gesteld kunnen worden mits voor normaal gebruik in Nederland bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf zorg te dragen voor het gebruik aldaar en de voorwaarden welke daar gesteld worden.
 • Lucht & Ventilatie B.V. is slechts gehouden aan kosteloze vervanging van het defecte onderdeel, mits dit binnen 6 maanden na levering is, tenzij anders overeengekomen.
 • Garantie komt te vervallen als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud, onjuiste montage of in bedrijf stelling of wanneer koper of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan wel getracht aan te brengen of wanneer er zaken zijn bevestigd of goederen zijn bewerkt anders dan de voorgeschreven wijze.
 • Eventuele zichtbare gebreken over de zending dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 24 uur na levering. Dit schort geen enkele betalingsverplichting op.
 • Lucht & Ventilatie B.V. dient in de gelegenheid te worden gesteld een klacht (te doen) onderzoeken. Als hieruit blijkt dat de klacht ongegrond is dan komen de kosten daardoor ontstaan, waaronder inbegrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de koper.

 

 1. 6. Aansprakelijkheid
 • Het risico op verlies, beschadiging of waardevermindering gaat geheel over naar de koper zodra de feitelijke levering heeft plaats gevonden op het op de pakbon aangegeven afleveradres.
 • Technische gegevens, aantallen, adviezen en resultaten van proefnemingen en simulaties zijn naar beste weten verstrekt zonder dat hier enige directe of indirecte financiële aansprakelijkheid of gevolgschade uit afgeleid kan worden.
 • Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, vermelding van maten en gewichten, en ook alle andere specificaties in offertes, orderbevestigingen, folders etc., is Lucht & Ventilatie B.V. niet aansprakelijk.
 • Voor installatieontwerpen zijn wij niet verantwoordelijk en aanvaarden hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 • De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk monteren van de geleverde materialen rekening houdend met de wettelijke bouw- en installatievoorschriften.
 • De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het deugdelijke en veilig werken (o.a. valbeveiliging) bij het aanbrengen/installeren van de geleverde componenten, hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk en aanvaarden hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
 • De koper vrijwaart Lucht & Ventilatie B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de inkoopopdracht welke Lucht & Ventilatie B.V. niet toe te rekenen is.